พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ. ดร.

ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)

Leave a comment