#พิธีปลูกหนอพระศรีมหาโพธิ์โพลวพลือ ณ สวนโคกชาติโพลวพลือ

Spread the love

 49,768 total views,  4 views today

#บันทึกไว้ 26 มกราคม 2564 เวลา 12.39 น. (เที่ยงธรรม)
ณ สวนโคกชาติโพลวพลือ บ้านโคกชาติ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(เตรียมพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้พุทธเกษตรพอเพียง)
กราบขอบพระคุณในความเมตตาจาก
หลวงพ่อพระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต ๒
หลวงพ่อพระครูพิลาสกาญจนาคม เจ้าอาวาสวัดป่าโคกชาติ (ธ)
หลวงตาสา ปสุโต (หลวงตาสงค์ เทวดาน้ำมนต์ทิพย์)
ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ร่วมเป็นประธานในพิธีปลูกหนอต้นพระศรีมหาโพธิ์โพลวพลือ พร้อมด้วยญาติโยม ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เฒ่า ผู้แก่ ลูกหลาน ญาติ พี่น้อง ชาวบ้านโคกชาติทุกท่านได้ร่วมใจกันปลูกหนอพระศรีมหาโพธิ์โพลวพลือ เพื่อแสดงออกซึ่งความพร้อมเพรียงของชาวบ้าน ที่พร้อมใจกันสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของหมู่บ้านโคกชาติ
ขออนุโมทนากับโยมพี่หนูขาว ตางาม ที่ถวายที่ดินให้พระน้องชาย เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่อาตมาขอถวายไว้เป็นสมบัติแก่บ้านโคกชาติสืบไป
สถานที่แห่งนี้พร้อมแล้วที่จะพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและจิตใจของชาวบ้านโคกชาติ
ต้นโพธิ์ต้นนี้ จะเป็นต้นพยากรณ์ความเจริญของบ้านเรา และจะเป็นร่มโพธิ์ที่พึ่งทางใจของชาวบ้านโคกชาติสืบไป
ต้นโพธิ์ต้นนี้เป็นกิ่งโพธิ์จากหนอสวนโพลวพลือซึ่งอัญเชิญมาจากอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา เป็นหนอโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตรัสรู้ จึงถือว่าเป็นหนอเนื้อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่จะเกิดและเจริญงอกงามควบคู่กับความเจริญของบ้านโคกชาติสืบไป
ต้องขออนุโมทนากับพลังชุมชนที่ผลักดัน สนับสนุนส่งเสริมร่วมใจกันทำเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่แสดงสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเฝ้าดูความเจริญของบ้านเรา ที่เราต้องช่วยกัน เราอย่าไปหวังพึ่งใครอื่น เราต้องพึ่งเราเอง ช่วยเราเองภายในให้มีความเข้มแข็ง
วันนี้มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) อุปถัมภ์การจัดพิธีปลูกหนอพระศรีมหาโพธิ์ มีการแจกทานข้าวสาร และไข่ไก่ ทุกครอบครัวในหมู่บ้านโคกชาติ
สาธุ โพลวพลือ

Leave a comment