Spread the love

 364 total views,  4 views today

The Abbot

พระครูไพโรจน์อินทสาร

๑. ชื่อ พระครูไพโรจน์อินทสาร ฉายา วิโรจโน อายุ ๖๗ พรรษา ๓๔ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศน.บ. วัดบ้านขะยูง ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ๑) เจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต ๒
๒) เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง

๒. สถานะเดิม
ชื่อ นรินทร์ นามสกุล โปร่งจิตร เกิดวัน ๒ ฯ ๑ ค่ำ ปี มะเส็ง วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ บิดาชื่อ นายพิชัย โปร่งจิตร มารดาชื่อ นางเสริม โปร่งจิตร บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. บรรพชา –อุปสมบท
วัน ๒ ฯ ๑ ค่ำ ปี เถาะ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดละลม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูบริหารสุขบท วัดกลาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ
พระกรรมวาจาจารย์ พระฤกษ์ อตฺตโน วัดกลาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ
พระอนุสาวนาจารย์ พระจิฐิกรณ์ อุชุโก วัดกลาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

๔. วิทยฐานะ
๑. พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดขนุน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
๒. พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศาสนศาตรบัณฑิต (ศน.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๓. การศึกษาพิเศษ
ความรู้พิเศษวิชาการเกษตร ประดับตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับได้เรียนรู้วิธีเขียน อ่านอักษรขอมโบราณ อ่านออกเขียนได้
๔. ความชำนาญการ
มีความชำนาญงานนวกรรม เช่น การก่อสร้างงานปูน งานไม้ เป็นต้น และสามารถอ่านแบบแปลนการก่อสร้างได้

๕. งานการปกครอง
๑. พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามตราตั้งที่ ๑๖/ ๒๕๔๙ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามตราตั้งที่ ๗๑/ ๒๕๕๐ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชูเขต ๒ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามตราตั้งที่ ๕๔/ ๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์

Minister’s Assistants

Richard Reuter

Religious Superior Emeritus

Brandon Alexander

Religious Superior

Leah Simmons

Education Program Coordinator

Liana Mathes

Meditation Teacher

Peter Smith

Meditation Teacher

Angela Devidson

Meditation Teacher

Keep up-to-date with Great Lotus Buddhist Temple