บุญกฐินวัดบ้านขะยูงสำเร็จแล้ว อนุโมทนาด้วยกัน

Spread the love

 9,438 total views,  7 views today

อนุโมทนามูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ในนามศิษย์หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง ถวายกฐินวัดบ้านขะยูง ประจำปี 2563 จำนวน 5,238,257 บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
อนุโมทนาบุญด้วยกัน
แม้ท่านไม่ได้มา แต่ขอให้ทุกท่านได้บุญเท่ากับท่านได้มาถวายด้วยมือตนเองเทอญ
สาธุวิหารี อากู อากู

Leave a comment